23 Sty2008

Bezpieczeństwo Euro 2012

W siedzibie MSWiA odbyło się uroczyste spotkanie delegacji resortów spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy. Po wspólnych obradach plenarnych podpisy pod deklaracją złożyli: Grzegorz Schetyna, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administr

W siedzibie MSWiA odbyło się uroczyste spotkanie delegacji resortów spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy. Po wspólnych obradach plenarnych podpisy pod deklaracją złożyli: Grzegorz Schetyna, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz Jurij Łucenko, Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Podpisanie deklaracji było najważniejszą częścią programu dwudniowej (21 – 22 stycznia) wizyty kierownictwa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Polsce.

Deklaracja określa zasady współpracy oraz zadania polskich i ukraińskich służb zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Podstawę deklaracji stanowią zapisy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Kijowie dnia 3 marca 1999 roku, oraz Europejskiej Konwencji Rady Europy w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 roku.
Szefowie polskiego i ukraińskiego resortów spraw wewnętrznych przygotowując się do organizacji EURO 2012 zadeklarowali ścisłą współpracę podległych służb i komórek organizacyjnych poprzez m.in. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za koordynację kontaktów, opracowanie szczegółowej koncepcji współpracy w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 nie później niż do końca 2008 roku. 


                       


Obie strony powołają wspólny Komitet ds. bezpieczeństwa złożony w szczególności z przedstawicieli Ministerstw Spraw Wewnętrznych obu państw, UEFA, Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, który będzie odpowiadał za koordynację i wdrażanie strategii bezpieczeństwa EURO 2012. Pierwsze spotkania Komitetu odbędą się nie później niż w maju 2008 roku. Opracowana zostanie wspólna strategia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 określająca między innymi zasady wymiany informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo EURO 2012.

W trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy ujednolicone zostaną polskie i ukraińskie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, oraz wdrożone rekomendacje Rady Europy i Unii Europejskiej, przepisy i procedury sprawdzone w innych państwach, które organizowały wydarzenia sportowe o podobnym wymiarze.

Polska i Ukraina zobowiązały się podjąć wspólne działania mające na celu dostosowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa do wymagań określonych w instrukcjach UEFA oraz koordynować pracy podległych służb. Zorganizowane zostaną wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe, seminaria i konferencje, szkolenia adresowane do funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania związane z bezpieczeństwem EURO 2012, oraz staże, praktyki i wizyty studyjne w innych państwach w celu zdobycia dodatkowych doświadczeń.

Dobrej organizacji Mistrzostw mają też służyć wzmocnienia służb łącznikowych w Polsce i Ukrainie oraz utworzenie komórek organizacyjnych w podległych ministerstwach zajmujących się realizacją zadań związanych z EURO 2012.

Delegacja ukraińska przebywać będzie w Polsce do 22 stycznia. Przed uroczystościami w MSWiA, wizytę w naszym kraju rozpoczęło robocze spotkanie w Komendzie Głównej Policji, gdzie zaprezentowano zadania i system organizacji pracy Komendy Głównej Policji, w tym zadania Zastępców Komendanta Głównego Policji, zadania poszczególnych Biur KGP. Przekazano polskie doświadczenia związane ze współpracą w grupie państw Schengen i Unii Europejskiej oraz unowocześnianiem polskiej Policji w ramach Ustawy modernizacyjnej. Tematem spotkania były też m.in. proces ucywilniania stanowisk, ocena pracy oraz kształtowanie wizerunku Policji w Polsce.

W dniu 22 stycznia zaplanowano spotkania m.in. z kierownictwem Komendy Stołecznej Policji, gdzie zaprezentowane zostaną struktura i zadania Komendy Stołecznej Policji oraz system oceny pracy Policji. Podczas wizyty w Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP odbędzie się prezentacja Systemu Wspomagania Dowodzenia i Pogotowia Policji.

Goście z Ukrainy wezmą także udział w uroczystościach na Cmentarzu Prawosławnym przy ul. Wolskiej oraz odwiedzą siedzibę Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przy ul. Żytniej. Podczas spotkania z Policjantami na Woli zaprezentowany zostanie - „Niebieski Pokój” i omówione zastaną procedury postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. „Niebieski pokój”, to przyjazny pokój przesłuchań - specjalne pomieszczenie przystosowane i przeznaczone do przesłuchań dzieci i osób nieletnich. Pomysł przyjaznego pokoju przesłuchań poza salą rozpraw narodził się z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje i sukcesywnie wprowadzany jest w komendach i komisariatach polskiej Policji. W KRP Warszawa IV odbędą się także prezentacje Punktu Recepcyjnego oraz współczesnych sposobów kontaktu funkcjonariusza z obywatelem. 
Na podstawie: www.mswia.gov.pl