04 Paź2010

Marszałek Schetyna z wizytą na Słowacji

Grzegorz Schetyna wziął udział w spotkaniu Przewodniczących Parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

W dniach 30 września – 1 października br. marszałek Grzegorz Schetyna wziął udział w spotkaniu Przewodniczących Parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Przewodniczącego Rady Narodowej Słowacji Richarda Sulika na zamku Červený Kameň położonym 40 km od Bratysławy. Było to pierwsze spotkanie marszałka z nowowybranymi przewodniczącymi parlamentów, Miroslavą Němcovą z Czeskiej Izby Deputowanych i Richardem Sulikiem ze Słowacji.

Głównym tematem spotkania było zagadnienie integracji społecznej Romów, które w ostatnim czasie stało się jednym z głównych problemów dyskutowanych na arenie europejskiej. Słowacja, spośród państw Grupy Wyszehradzkiej, dotknięta jest w największym stopniu problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego dotykającego grupę obywateli stanowiącą około 10 procent społeczeństwa. Podczas dyskusji marszałek Schetyna przedstawił polskie doświadczenia związane z polityką państwa wobec mniejszości romskiej. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013 opierający się na edukacji dzieci, aktywizacji zawodowej i inwestycjach w infrastrukturę zaczyna przynosić rezultaty.

Przewodniczący parlamentów podjęli także temat współpracy międzyparlamentarnej na forum unijnym. W oparciu o Traktat Lizboński parlamenty narodowe zostały postawione na straży przestrzegania zasady pomocniczości. Przewodniczący obecni na spotkaniu uznali Grupę Wyszehradzką za dobre forum mogące służyć koordynacji współpracy między parlamentami w celu realizacji uprawnień przyznanych im w obowiązującym od niedawna traktacie.