11 Lut2008

Podwyżki dla policjantów - rozporządzenie podpisane

Grzegorz Schetyna, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisał rozporządzenie płacowe, umożliwiając tym samym realizację zapowiadanej podwyżki płac dla funkcjonariuszy Policji. Na ten cel w budżecie w ramach programu modernizacji pr


Podczas trwającej w Szczytnie odprawy z komendantami rejonowymi, miejskimi, powiatowymi, wojewódzkimi oraz kadrą kierowniczą Komendy Głównej Policji, Minister Grzegorz Schetyna podpisał dokument dotyczący podwyżek.

Podwyżki w przeliczeniu na każdego funkcjonariusza Policji wyniosą 522 zł (brutto). Tym samym, najniższe uposażenie zasadnicze funkcjonariusza, który ukończy szkolenie podstawowe ma wynosić ok. 2200 zł brutto.

Minister Grzegorz Schetyna, zapewnił, że Policja jako 100 000 formacja, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie, musi być przedmiotem szczególnej uwagi Rządu.
- Trzeba jednak jasno zdefiniować, na czym „ta szczególna uwaga” ma polegać i jaka jest rola Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który tę służbę nadzoruje. - powiedział m.in. Minister Schetyna
Szef resortu zapewnił, że będzie wspierał kierownictwo Policji w jego decyzjach, podkreślił jednak, że nie ma mowy o decydowaniu o sprawach Policji bez Policji. Rolą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wytyczanie priorytetów w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zakłada się usprawnienie koordynacji działań wszystkich formacji porządku publicznego, ale nie wyręczanie, zastępowanie, czy dublowanie służb w ich zadaniach.


Minister Grzegorz Schetyna zwrócił uwagę, że decentralizacja uprawnień i odbiurokratyzowania procedur w usprawnią pracę Policji oraz zwiększą efektywność działań w obszarze bezpieczeństwa.
Minister zapewnił, że decentralizacja uprawnień i pozostawienie na najniższych szczeblach zarządzania jak największej – możliwej w granicach prawa – autonomii, usprawni proces decyzyjny i zapobiegnie sytuacjom, w których odpowiedzialnymi są osoby, nie mającego faktycznej wiedzy nt. sprawy, o której decydują.
Szef resortu poinformował kadrę kierowniczą Policji, o trwającym przeglądzie aktów prawnych w Policji i innych służbach mundurowych resortu pod kątem wyeliminowania nieaktualnych, bądź wadliwych przepisów. W marcu br. MSWiA przystąpi do analizy wniosków, jakie zostaną przekazane przez szefów służb. Konsekwencją będą konkretne działania legislacyjne w kierunku odbiurokratyzowania pracy policji i innych służb, wyeliminowania nakładających się zadań i spowodowania, aby policja i inne służby realizowały przede wszystkim swoje podstawowe zadanie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jednym z najważniejszych zadań MSWiA będzie wzrost zaufania obywateli do służb porządku publicznego.
- Policja jest służbą przyjazną społeczeństwu i tak powinna być postrzegana – stwierdził Minister Grzegorz Schetyna – Celem resortu jest zbliżanie policji do społeczeństwa oraz rozwój szeroko rozumianego dialogu obywatelskiego w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Minister podkreślił, że ważnym aspektem we wszystkich działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy powinno być pozytywne, przyjazne nastawienie do obywatela. Nie należy zapominać o tym, jak ważny jest pierwszy kontakt obywatela z funkcjonariuszem – przedstawicielem służb porządku publicznego.
Niemniej istotne i przydatne jest otwarcie na współpracę z różnymi podmiotami, w tym m.in. z organizacjami pozarządowymi, z samorządem lokalnym, z podmiotami prywatnymi i tworzenie szerokiej kolacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Policja powinna wspierać aktywność instytucji szczebla lokalnego działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Minister Schetyna uznał za szczególnie istotną społeczną ocenę pracy Policji. Badania opinii społecznej powinny być priorytetowym elementem przy planowaniu zadań i określaniu priorytetów działań Policji. Bardzo ważne jest natychmiastowe odpowiadanie na potrzeby społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
W trakcie spotkania w Szczytnie Minister Grzegorz Schetyna przedstawił kierunki polityki kadrowej, uznając kwalifikacje i umiejętności za jedyne kryterium oceny przydatności do pracy w Policji. Szef resortu zwrócił uwagę, że stabilizacja, rozumiana jako efektywne zarządzanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego powinna zahamować falę odejść ze służby. W tym celu podejmowane będą wielokierunkowe działania na rzecz zapewnienia dobrych warunków pracy, nowoczesnego wyposażenia i sprzętu, godziwych zarobków oraz właściwego podziału zadań miedzy funkcjonariuszy a pracowników cywilnych. Minister zapewnił, że prowadzone będą dalsze prace nad wdrażaniem postanowień ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Policji.
- Równie istotne będzie promowanie i wykształcanie kadr ekspertów poprzez wyznaczenie przejrzystej i przewidywalnej ścieżki kariery zawodowej. – powiedział m.in. Grzegorz Schetyna - Realizacji powyższych celów będzie służył odpowiednio dobrany system szkoleń, zweryfikowany pod kątem przydatności do charakteru zadań i realnych potrzeb funkcjonariuszy.
Minister Grzegorz Schetyna przedstawił także priorytetowe zadania o charakterze długofalowym, do których będą należały m.in. kwestie zapewnienia bezpieczeństwa podczas EURO 2012.

- Na każdym poziomie zarządzania policją konieczne jest kompleksowe spojrzenie na kwestię zabezpieczenia EURO 2012, - stwierdził m.in. szef resortu - w tym m.in.: wypracowanie strategii zwalczania chuligaństwa kibiców, egzekwowanie zakazu stadionowego, monitorowanie budowanych i modernizowanych stadionów pod katem ich bezpieczeństwa, wykorzystywania wzorów innych krajów, które posiadają szerokie doświadczenia przy organizacji imprez masowych na skalę międzynarodową. – powiedział Minister Grzegorz Schetyna.

Minister Grzegorz Schetyna uznał za bardzo istotną realizację zadań wynikających z wejścia Polski do Strefy Państw Schengen, w tym m.in.: prowadzenie efektywnej współpracy pomiędzy służbami policyjnymi państw Strefy Schengen, dbanie o sprawne funkcjonowanie Systemu Informacyjnego Schengen; usprawnienie systemu wymiany informacji w ramach państw Grupy Schengen; funkcjonowanie profesjonalnie działających, nowoczesnych i szybkich punktów kontaktowych na granicach.

Minister Grzegorz Schetyna podkreślił nową rolę Polski w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej, za niezmiernie ważny element uznając efektywną współpracę międzynarodową Policji.

- Szczególnie istotna jest wymiana doświadczeń z policjami tych krajów UE, w których obecnych jest wielu Polaków. Należy położyć nacisk na zapewnienie ochrony Polakom mieszkającym zagranicą, w tym także zintensyfikować współpracę w zakresie eliminowania przypadków polskiej przestępczości zagranicą. – stwierdził szef resortu.