26 Sie2011

Prawa kupujących mieszkania powinny być w Polsce chronione

Marszałek Sejmu jest przekonany o pilnej potrzebie uregulowania kwestii ochrony praw nabywców mieszkań od firm deweloperskich.

Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu informuje, że doniesienia medialne na temat prac nad ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zawierają informacje, które wprowadzają w błąd osoby zainteresowane ustawą chroniącą prawa klientów firm deweloperskich.

Wbrew informacjom medialnym, Marszałek Sejmu jest przekonany o pilnej potrzebie uregulowania kwestii ochrony praw nabywców mieszkań od firm deweloperskich. Zgadza się też z opinią Trybunału Konstytucyjnego, że – tak jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej – prawa kupujących mieszkania powinny być w Polsce chronione.

Jednocześnie Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna stoi na stanowisku, że prawa klientów firm deweloperskich mogą być skutecznie chronione wyłącznie dzięki przepisom, które są zgodne z Konstytucją RP oraz pozbawione błędów i wątpliwości prawnych. Obecny projekt takiej gwarancji nie daje.

W toku procesu legislacyjnego służby prawne Kancelarii Sejmu informowały Marszałka Sejmu o poważnych zastrzeżeniach prawnych, które budzą niektóre istotne przepisy projektu ustawy.

Jednym z najważniejszych przepisów budzących wątpliwości prawne jest rozwiązanie zakładające wydzielenie części majątku upadłego dewelopera i przyznanie jego klientom - nabywcom lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, prawa decydowania o przeznaczeniu tego majątku z wyłączeniem pozostałych wierzycieli. Przepisy te budzą wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Powyższe zastrzeżenia były zgłaszane podczas prac nad projektem przez Biuro Legislacyjne, przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Jednocześnie przedstawiciele Biura Legislacyjnego, Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego zwracali uwagę, że zmiany, jakie projektowana ustawa wprowadza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym są niespójne z obowiązującymi przepisami w zakresie pojęcia deponenta.

Projekt uzyskał także negatywną opinię Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej. Resort stwierdził, że sprzeczne z prawem Unii Europejskiej są proponowane w projekcie przepisy pozwalające na odejście od limitu gwarancyjnego na poziomie 100.000 euro w przypadku dewelopera będącego posiadaczem rachunku powierniczego.

W związku z tym Marszałek Sejmu zdecydował się skorzystać z art. 70 Regulaminu Sejmu RP i zwrócić się do komisji o ustosunkowanie się do nieuwzględnionych wniosków i uwag służb prawnych Kancelarii Sejmu, a także do zastrzeżeń dotyczących zgodności projektowanych przepisów z prawem Unii Europejskiej. Dalsze prace nad projektem ustawy zostaną podjęte po ustosunkowaniu się komisji do przedłożonych uwag i zastrzeżeń. 

sejm.gov.pl, fot. sxc.hu