18 Gru2020

Remont drogi krajowej 94

Interpelacja poselska do Ministra Infrastruktury

Interpelacja w sprawie ujęcia przebudowy drogi krajowej 94 na odcinku od granicy miasta Wrocławia do miasta Oławy w zadaniach inwestycyjnych Rządu.

 

    Szanowny Panie Ministrze,

 

Droga krajowa 94 pełni funkcję drogi alternatywnej dla odcinka autostrady A4 w szczególności, gdy na odcinku pomiędzy węzłem Bielany Wrocławskie, a węzłem Wrocław Wschód autostrada jest niedrożna w wyniku wypadków drogowych lub zastojów na bramkach do poboru opłat. Zwiększający się ruch na przedmiotowej drodze powoduje jej ciągłą degradację, a uszczuplenie środków na jej utrzymanie kosztem realizacji dużych inwestycji w dalszej perspektywie będzie powodować stan zagrożenia bezpieczeństwa dla poruszających się po niej pojazdów oraz żyjących w jej pobliżu mieszkańców. Z ustaleń „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz wojewódzkich województwa dolnośląskiego do dalszego procedowania”, który opiera się na wynikach badań hałasu, w obrębach: Radwanice, Siechnice i Groblice widoczne są przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na poziomie do 10 dB. Władze gminy Siechnice wskazują, że istnieje potrzeba natychmiastowej przebudowy DK 94 na odcinku od granicy miasta Wrocławia (miejscowość Radwanice) do miasta Oławy. Lokalny samorząd od wielu lat ubiega się o uwzględnienie jego wniosków
w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Prowadząc korespondencję z GDDiKA (oddział we Wrocławiu), gmina Siechnice została poinformowana,
że droga krajowa nr 94 jest przewidziana do kompleksowej przebudowy/rozbudowy w ramach dostosowania sieci dróg krajowych w Polsce do przenoszenia obciążeń 11 t/oś wraz z przebudową skrzyżowań, budową chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych itp., a na etapie prac projektowych będą uwzględniane wnioski samorządów i lokalnej społeczności dotyczące poprawy bezpieczeństwa drogowego. Przebudowy
DK 94 nie ujęto jednak w uchwale 76/2020 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie ustawienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (perspektywa do 2025 r.). Zwlekanie z podjęciem odpowiednich działań może mieć długotrwałe, negatywne skutki dla mieszkańców gminy Siechnice, jak również niekorzystnie wpływać na jej rozwój.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy istnieje możliwość ujęcia przebudowy drogi krajowej 94 na odcinku od granicy miasta Wrocławia (miejscowość Radwanice) do miasta Oławy w zadaniach inwestycyjnych w obszarze planu rządowego w najbliższej perspektywie?
  2. Czy w razie nieujęcia przedmiotowego odcinka drogi krajowej 94 w zadaniach inwestycyjnych
    w obszarze planu rządowego w najbliższej perspektywie, Minister posiada zabezpieczone środki przeznaczone na jej utrzymanie oraz niezbędne remonty?