21 Lis2008

Wyprzedzać zmiany i wprowadzać reformy

- Konieczne jest dziś przywrócenie samorządowi tej miary i rangi, jaka przypada władzom lokalnym i regionalnym wszędzie w Europie, gdzie są one ważnym partnerem rządów centralnych – stanowczo stwierdził Grzegorz Schetyna podczas Dolnośląskiego ForumPodczas pierwszego Dnia Forum, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych – Pan Grzegorz Schetyna, wygłosił wykład pt. „Reforma administracji publicznej i co dalej?”.

Wystąpienie szefa MSWiA poświęcone było działaniom prowadzonym przez obecne kierownictwo resortu tak w zakresie dokończenia reformy administracyjnej kraju, zwiększenia zakresu decyzyjnego funkcjonowania samorządów, współpracy administracji rządowej z samorządami, dalszej poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, informatyzacji kraju jak i innym kierunkom prac obecnego gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- Reforma administracji publicznej i co dalej? Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna…kontynuacja reformy! – rozpoczął swoje wystąpienie Grzegorz Schetyna.

Wicepremier stwierdził, że proces przemian społecznych i gospodarczych nie uznaje próżni, a przed Polską stoją wyzwania wynikające z globalnych procesów politycznych i gospodarczych, które wpływają na strukturę oraz funkcjonowanie administracji publicznej.

Wyprzedzać zmiany

Szef resortu zaznaczył, że administracja musi, nie tylko ciągle się dostosowywać do tempa tych przemian, ale zgoła odwrotnie winna je wręcz wyprzedzać czy też inicjować.

- Oznacza to konieczność dokonywania ciągłych zmian z uwzględnieniem realiów krajowych, europejskich i światowych. – powiedział m.in. Grzegorz Schetyna – dodając, że konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy skalą korzystania z postępu cywilizacyjnego przez sektor gospodarczy i administrację.

- Dlatego podejmując dzisiaj pewne działania reformujące polską administrację, musimy mieć przed sobą perspektywę wieloletnią, uwzględniającą strategiczne cele rozwoju państwa w wielu aspektach, w tym przede wszystkim w kontekście gospodarczym - wspomniał szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Minister zauważył, że gospodarczy skok cywilizacyjny, który dokonuje się w Polsce, nie może odbyć się bez sprawnych struktur państwa. Struktur wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, z pełnym dostępem obywatela do informacji, oraz o ograniczonym do niezbędnego minimum zakresie interwencji administracji w życie gospodarcze oraz prywatne obywateli.

Polska zdecentralizowana

- Aby to było możliwe Polska winna być państwem, tam gdzie to możliwe, zdecentralizowanym - zaakcentował Wicepremier odnosząc się planowych działań reformatorskich.

Potrzeba dokończenia procesów decentralizacyjnych państwa stanowi podstawowy czynnik określający uwarunkowania zmian w administracji publicznej. Przeprowadzenie procesu decentralizacji i jakościowej zmiany w sposobach zarządzania usługami publicznymi to główne warunki uzyskania przez Polskę zdolności do sprostania współczesnym wyzwaniom społecznym i gospodarczym. Obecnie obowiązkiem struktur państwa jest nie tylko wykonywanie zadań publicznych zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez prawo.


W dalszej części wystąpienia minister zapewnił, że administracja publiczna winna świadczyć obywatelom usługi odpowiadające zarówno standardom prawnym, jak i społecznym oczekiwaniom. Łączne spełnienie obu tych wymogów decyduje o skuteczności działań podejmowanych przez administrację.

- Co więc zrobiliśmy i co zrobimy aby polska administracja, z jednej strony sprostała stawianym jej (i słusznie) wysokim wymogom, a z drugiej była kreatorem rozwoju gospodarczego i społecznego? – pytał Grzegorz Schetyna.

Reforma centrum

Dla zwiększenia efektywności działań struktur państwa koniecznym jest wzmocnienie potencjału administracyjnego.

Wicepremier przedstawił działania na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego.
Należą do nich:

* zmodernizowanie istniejących i utworzenia nowych struktur organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie administracji publicznej (wzmocnienie mechanizmów koordynacji poziomej w rządzie i administracji rządowej, UKiE do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nowa ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zespalanie administracji rządowej na szczeblu województwa i powiatu - początek inspekcja sanitarna, likwidacja agencji i funduszy, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych),

* osiągnięcie odpowiedniego stopnia przygotowania struktur i pracowników administracji publicznej do wykonywania zadań w nowej sytuacji (ustawy o Służbie Cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, permanentne dokształcanie kadr, podniesienie wymogów dla kandydatów na wojewodów),

* przygotowanie i wdrożenie aktów prawnych oraz procedur implementacyjnych pozwalających na zastosowanie nowych mechanizmów funkcjonowania administracji (m.in. standaryzacja usług, planowanie wieloletnie, zarządzanie zasobami kadrowymi w oparciu o metody pomiaru wartości i efektywności pracy, budowa e-Administracji m.in. uruchomienie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, inicjatywy PESEL 2).

Przywrócić rangę samorządom

- Konieczne jest dziś przywrócenie samorządowi tej miary i rangi, jaka przypada władzom lokalnym i regionalnym wszędzie w Europie, gdzie są one ważnym partnerem rządów centralnych – stanowczo stwierdził Grzegorz Schetyna dodając, że Polsce potrzebna jest zmiana jakościowa, przede wszystkim poprzez wzmocnienie podstaw majątkowych samorządu oraz znaczna decentralizacja dyspozycji środkami publicznymi, na rzecz samorządów, a także uporządkowanie i uproszczenie obowiązujących przepisów prawnych, przekazanie samorządowi nowych zadań, kompetencji i instytucji oraz ograniczenie celowościowej ingerencji administracji rządowej w działalność samorządową.

Zdaniem szefa MSWiA decentralizacja staje się koniecznym, cywilizacyjnym warunkiem właściwego zarządzania sprawami publicznymi i skutecznej dbałości o polski interes narodowy. Idea państwa pomocniczego oznacza w tym wypadku umocnienie zdolności wspólnot lokalnych i regionalnych do administrowania swoimi sprawami, co przekłada się na lepsze warunki życia ludzi oraz lepsze warunki dla rozwoju gospodarczego, także w skali ogólnonarodowej.

Wicepremier dobrze ocenił polskie doświadczenia samorządowe, stwierdzając, że samorządy terytorialne sprawdziły się w działalności publicznej więc, warto je wyposażyć w kolejne narzędzia kształtowania rozwoju społeczno – gospodarczego.

Samorządy powinny być motorem rozwoju gospodarczego lokalnego, czy też regionalnego. To powinno być dla samorządów zadanie najważniejsze, a dzięki jego realizacji osiągniemy poprawę konkurencyjności polskich regionów, wykorzystamy potencjał gospodarczy gmin, powiatów i województw, stworzymy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i budowy innowacyjnej gospodarki, rozbudujemy infrastrukturę techniczną i społeczną mającą wpływ na rozwój regionalny i lokalny.

- Aby pomóc samorządom w realizacji tego zadania wyposażamy samorządy w nowe zadania i kompetencje (OHP, ODR-y, parki krajobrazowe, w przygotowaniu państwowe wyższe szkoły zawodowe, decentralizacja PFRON) - dodał Grzegorz Schetyna, informując, że rząd przygotował mechanizmy prawne usprawniające zarządzanie przez samorządy realizację usług publicznych (np. ustawa o polityce miejskiej i współpracy samorządów terytorialnych w tym zakresie, wzmocnienie podstaw rozwojowych dużych aglomeracji miejskich i otaczających je gmin i powiatów).

Rząd i samorząd

Według opinii Grzegorza Schetyny ważnym krokiem w kierunku ścisłego określenia roli i zadań wojewody i samorządu terytorialnego na szczeblu województwa jest porządkowanie kompetencji administracji rządowej i samorządowej na szczeblu wojewódzkim. W ten sposób ograniczone zostaje pole ewentualnego konfliktu kompetencyjnego pomiędzy wojewodą (reprezentant rządu w terenie), a zarządem województwa (gospodarz regionu). Samorząd województwa, a nie wojewoda posiada kompetencje w zakresie administracji reglamentacyjno - porządkowej. Wynika to z uznania, że o warunkach funkcjonowania społeczeństwa winien w pierwszym rzędzie decydować samorząd. Przy wojewodzie pozostają natomiast uprawnienia nadzorcze i kontrolne.

- Wyposażamy samorządy w majątek, przydatny dla prowadzenia polityki rozwoju (Agencja Mienia Wojskowego, lotniska, udziały w spółkach skarbu państwa, dobiegają końca rozmowy w sprawie przejęcia przez samorządy województw spółki PKP Przewozy Regionalne) – mówił m.in. szef MSWiA - Tego typu wzmocnienie samorządów mieć będzie ogromne znaczenie dla realizacji projektów ułatwiających prowadzenie działalności przez podmioty gospodarcze.

Za ważne działania skierowane do samorządów Wicepremier uznał wdrażanie prawa usprawniającego prowadzenie gospodarki finansowej przez samorządy województw oraz ułatwiające absorpcję funduszy unijnych, przypominając ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, „spec ustawa” określająca zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, znowelizowana została ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko.

Droga do przyszłości

Kolejnym ważnym działaniem na rzecz uruchomienia instrumentów finansowych wspierających rozwój regionalny i lokalny jest zdaniem Ministra Schetyny rządowy program przebudowy dróg lokalnych.

- Wspieramy procesy budowy społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie włączającego się w procesy zmian w swoich wspólnotach samorządowych – powiedział szef MSWiA, informując o funduszu sołeckim.

- Wszystkie te przedsięwzięcia służyć będą realizacji celu strategicznego jaki stawiamy przed polską administracją: skuteczna, sprawna i przyjazna obywatelowi administracja publiczna wspierająca rozwój gospodarczy i społeczny państwa – powiedział na zakończenie Minister Grzegorz Schetyna.

Wicepremier mówił przede wszystkim o reformach i planowanych zmianach na rzecz modernizacji kraju, czym doskonale wpisał się w hasło tegorocznego Forum.
Po wystąpieniu Minister Grzegorz Schetyna wraz z Markiem Łapińskim - Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Sylwią Michalik-Franas - Dyrektorem Regionalnego Oddziału Korporacyjnego we Wrocławiu PKO BP wręczyli laureatom Dolnośląskie Nagrody Gospodarcze.

„Dolny Śląsk w perspektywie zmian pokoleniowych” - oto temat tegorocznego Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego, które odbywa się w dniach od 21 do 23 listopada 2008 r.w Ośrodku Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej koło Świdnicy.

Tegoroczną jubileuszową edycję Forum Patronatem Honorowym objął Pan Grzegorz Schetyna - Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.Na podstawie:
www.wmswia.gov.pl