Skip to main content

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej

17 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej

Komisja zaopiniowała – wraz z uwagami rządu –wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych – COM(2023) 533; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny kodeks celny i Urząd Unii Europejskiej ds. Celnych oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 – COM(2023) 258; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram dostępu do danych finansowych oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) 2022/2554 – COM(2023) 360; wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywę 98/26/WE i uchylającej dyrektywy (UE) 2015/2366 i 2009/110/WE; Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 – COM(2023) 366; COM(2023) 367; wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej system opodatkowania według siedziby głównej dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw i zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE – COM(2023) 528; wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie cen transferowych – COM(2023) 529.

Ponadto członkowie komisji wysłuchali informacji ministra do spraw Unii Europejskiej na temat polityki europejskiej rządu RP oraz uwag dotyczących przyszłej współpracy z parlamentem. Minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka przedstawił swoje założenia dotyczące współpracy resoru z senacką Komisją Spraw UE. Wskazał, że rozpoczynający się rok jest okresem, w którym Polska przygotowuje się do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 r. Z tego względu zostanie zmieniona formuła półrocznych raportów o udziale Polski w pracach UE, które będą miały charakter bardziej techniczny i zsyntetyzowany. Minister zwrócił się do przewodniczącego z prośbą o zorganizowanie odrębnego posiedzenia komisji z udziałem przedstawicieli resortu ds. europejskich, poświęconego wyłącznie przygotowaniom do objęcia przez Polskę prezydencji.

Minister Szłapka zrelacjonował także udział rządu w ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej, na którym nastąpiło otwarcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, Mołdawią i państwami Bałkanów Zachodnich. Odniósł się również do planowanego na 1 lutego dodatkowego posiedzenia poświęconego wsparciu finansowemu Ukrainy przez najbliższe cztery lata. Opowiadał także o pracach nad pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Spójności oraz KPO, współpracy z przewodniczącym TSUE, ministrem Adamem Bodnarem w zakresie wypełnienia tzw. kamieni milowych w zakresie praworządności oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie innych kamieni milowych. Minister Szłapka odniósł się też do kwestii podejmowanych przez rząd starań zażegnania protestów polskich przewoźników na granicy z UA, przyznając, że do tej sytuacji doszło wskutek nieroztropnie wyrażonej przez polskie władze zgody sprzed dwóch lat na liberalizację unijnego rynku przewozowego.

Wicemarszałek Kamiński podkreślił, że państwo polskie musi być adwokatem przystąpienia Ukrainy do UE, dlatego władze – w trosce o to, by naród polski przeciwko temu nie zaprotestował – muszą od samego początku bardzo starannie dbać o polskie i ukraińskie interesy. Zdaniem wicemarszałka, obecnie mamy do czynienia z najbardziej wrażliwym momentem tego procesu. Być może włączenie w ten proces parlamentu pomoże zminimalizować dramatyczne skutki wizerunkowe kryzysu na granicy.

Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Bogdan Klich zwrócił się z kolei do ministra do spraw Unii Europejskiej z prośbą o przekazywanie członkom komisji sprawozdań z przebiegów szczytów UE i posiedzeń Rady Europejskiej, tak aby komisja mogła śledzić na bieżąco wszystkie najistotniejsze kwestie procedowane w UE.