Skip to main content

Rozpoczęło się 5. posiedzenie Senatu

Zakończył się pierwszy dzień 5. posiedzenia Senatu. Obrady będą kontynuowane 24–25 stycznia

17 stycznia 2023 r. zakończył się pierwszy dzień 5. posiedzenia Senatu. Obrady będą kontynuowane 24–25 stycznia br. Jak zapowiedziała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, Izba rozpatrzy wówczas ustawę budżetową na rok 2024.

Senat wyraził zgodę na powołanie Mirosława Wróblewskiego na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowy prezes jest radcą prawnym, zajmuje stanowisko dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma w swoim dorobku ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego, w tym ochrony danych osobowych, m.in. jest współautorem komentarza do nowej ustawy o ochronie danych osobowych, poradnika i komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Wykłada m.in. na studiach podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii” i „Ochrona danych osobowych” w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Izba przyjęła bez poprawek 2 ustawy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (projekt rządowy) rezygnuje z przeznaczenia obligacji o wartości 3 mld zł na media publiczne, a przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia skarbowe papiery wartościowe w kwocie do 3 mld zł z przeznaczeniem na psychiatrię i onkologię dziecięcą oraz na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów. Przewiduje też podwyżki dla nauczycieli (30%) i dla nauczycieli początkujących (ok. 33%), a także dla nauczycieli przedszkolnych. Dotacja dla samorządów na nauczanie przedszkolne wyniesie blisko 4,2 mld zł. W ustawie zaplanowano też przekazanie obligacji skarbowych uczelniom wyższym (ok. 2,2 mld zł), Funduszowi Reprywatyzacji (do 10 mld zł), PKP Polskim Liniom Kolejowym (do 1,3 mld zł), ministrowi ds. informatyzacji na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych (do 3,5 mld zł), spółkom górniczym (do 7 mld zł). Na polecenie premiera będzie możliwe przekazanie obligacji o wartości do 12 mld zł państwowym osobom prawnym.

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt rządowy) wydłuża o rok – z 31 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. – maksymalny termin prowadzenia studiów doktoranckich. Umożliwi to przygotowanie rozpraw doktorskich i uzyskanie stopnia doktora albo stopnia doktora w zakresie sztuki w trakcie trwania tych studiów m.in. tym doktorantom, którzy mieli trudności w prowadzeniu niezbędnych badań naukowych. z powodu pandemii koronawirusa.