Skip to main content

w sprawie budowy dróg szybkiego ruchu likwidujących wykluczenie komunikacyjne południa Dolnego Śląska, w tym realizacji łączników aglomeracji wałbrzyskiej z systemem dróg szybkiego ruchu w kraju

Panie Ministrze!

W imię zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska, dobra wspólnego mieszkańców i samorządów składamy interpelację i oczekujemy podjęcia działań mających na celu wytyczenie nowych dróg o strategicznym znaczeniu dla regionu, w sposób który przyczyni się do ożywienia rozwoju społeczno-gospodarczego południa Dolnego Śląska.

Mieszkańcy południa Dolnego Śląska z satysfakcją przyjęli rozpoczęcie prac nad rozwojem sieci dróg ekspresowych w tym regionie. Od wielu lat samorządowcy i parlamentarzyści z Dolnego Śląska apelowali do władz centralnych oraz GDDKiA w sprawie likwidacji wykluczenia komunikacyjnego tej części Polski. Sygnatariusze inicjatywy Sudety 2030 już w Deklaracji Sudeckiej z grudnia 2017 r. oraz w późniejszych dokumentach wskazywali na potrzebę budowy dróg szybkiego ruchu S3, S8 oraz łączników aglomeracji: wałbrzyskiej i jeleniogórskiej do realizowanej obecnie drogi S3 poprzez Węzeł w Bolkowie. Postępujące prace nad projektowaniem i budową S8, która zlikwiduje wykluczenie komunikacyjne Ziemi Kłodzkiej i powiatów: ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, realizują jeden z tych postulatów. Modernizacja DK 3 na odcinku Bolków-Kaczorów z planowaną obwodnicą tej miejscowości umożliwi szybsze wpięcie do sieci dróg ekspresowych, krajowych i zagranicznych Kotliny Jeleniogórskiej. Nie zlikwiduje jednak całkowicie wykluczenia komunikacyjnego aglomeracji jeleniogórskiej.

Strategiczne położenie Sudetów wymaga szczególnej uwagi i większych nakładów na infrastrukturę. Bliska odległość od granicy czeskiej i niemieckiej, ogromne walory przyrodniczo-geograficzne poprzez wytyczenie nowych dróg o klasie S znacząco przyczynią się do ożywienia kluczowego dla gospodarki Dolnego Śląska ruchu turystycznego. Turystyka jest podstawą rozwoju południa Dolnego Śląska i może przeciwdziałać pogłębianiu się różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy północą a południem województwa.

W dniu 22.07.2020 br. Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy GDDKiA Oddział Wrocław przedstawił studium korytarzowe wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa i studium korytarzowe S5 na odcinku Sobótka-Bolków. Do dalszych prac projektowych zarekomendowane zostały ostatecznie dwie kombinacje: kombinacja II i kombinacja IV. Kombinacja II zakłada rozbudowę istniejącej autostrady A4, natomiast kombinacja IV kreuje nowy jej korytarz na odcinku pomiędzy węzłem Wrocław Wschód a węzłem Kostomłoty.

Świadomość sytuacji komunikacyjnej na obecnej autostradzie A4 oraz potrzeba kierunkowego patrzenia na długofalowy rozwój całego regionu skłania nas do tego, aby wyraźnie wskazać, że jedyną dobrą alternatywą jest budowa fragmentu autostrady w zupełnie nowym korytarzu. Dlatego popieramy kontynuację dalszych prac i docelowe planowanie układu A4 i S5 wg kombinacji nr IV. Jednocześnie zwracamy się o:

- pozostawienie dotychczasowego przebiegu autostrady A4 jako drogi krajowej w klasie ekspresowej,

- etapowanie budowy nowego przebiegu autostrady A4 – tak by wpierw powstał nowy przebieg A4, a potem dopiero rozpoczęła się modernizacja dotychczasowego przebiegu A4,

- przyjęcie nowego przebiegu autostrady A4 w opcji bez poboru opłat na obszarze wrocławskiego obszaru metropolitalnego – na odcinku od węzła Wrocław Wschód do węzła Kostomłoty,

- zaprojektowanie i realizację krótkiego łącznika od jednego z przyszłych węzłów S5 w okolicach Świdnicy, który połączy S5 z drogą DW 382,

- zaplanowanie i budowę łącznika aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem S3 w Bolkowie z wykorzystaniem studium korytarzowego wykonanego przez IRT we Wrocławiu na linii przebiegu ze Szczawna-Zdrój przez Sady Dolne,

- zaplanowanie i budowę – w dalszej perspektywie – drogi o wysokich parametrach (np. S) od węzła w Bolkowie do węzła w Krzyżowej, np. w przebiegu zbliżonym do kombinacji IX.

Taki układ drogowy jest istotny dla wzmocnienia systemu powiązań transportowych na Dolnym Śląsku.

Planowanie przebiegu nowych dróg ekspresowych i autostrady A4 ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. Jest niezwykle istotne, aby przy pracach nad wyznaczeniem przebiegu tych dróg brać pod uwagę nie tylko argument finansowy, ale przede wszystkim skutki dla dalszego rozwoju naszego województwa. Nowy korytarz autostrady A4 należy traktować jako inkubator rozwoju i nową oś rozwojową aglomeracji i regionu. Poprowadzenie A4/S5 wg kombinacji IV daje szansę na integrację największych obszarów aglomeracyjnych poprzez połączenie ich systemem szybkich dróg. Południe Dolnego Śląska pomimo budowy drogi ekspresowej S3 wciąż pozostaje wykluczone komunikacyjnie. Planowana inwestycja w zakresie budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka znacząco przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego ziemi kłodzkiej oraz powiatów dzierżoniowskiego i ząbkowickiego, przez tereny których będzie przebiegać. Niestety największe miejskie obszary funkcjonalne dolnego śląska (wrocławski, legnicko-głogowski, wałbrzyski i jeleniogórski) nie zostały do tej pory połączone drogą ekspresową, która znacząco przyczyniłaby się do integracji tych ośrodków oraz zrównoważonego rozwoju regionu. Wybór kombinacji IV przebiegu A4 i S5 łączy - w zasięgu oddziaływania tych dróg do 50 km - wszystkie rdzenie wspomnianych obszarów funkcjonalnych. Przyjęcie do dalszych prac i w konsekwencji realizacja wg kombinacji IV ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju całego Dolnego Śląska.

Nowy korytarz autostrady A4/S5 ma kilka istotnych zalet:

Powstanie układu dwóch silnych tras drogowych w odległości od siebie od kilkunastu do kilkudziesięciu km, powiązanych ze sobą poprzecznie, stanowić będzie bardzo silny szkielet dla dwugrzbietowego pasma rozwoju społeczno-gospodarczego. Tak silna infrastruktura komunikacyjna będzie układem wyjątkowym w skali kraju.
Sumaryczna przepustowość na kierunku wschód-zachód będzie wyższa niż przy rozbudowie obecnej autostrady A4. A zwiększenie tej przepustowości w całym układzie dróg jest szczególnie potrzebna, patrząc na obecne obciążenie autostrady A4 i negatywne tego skutki.
Polepszą się warunki ruchu i jego bezpieczeństwo.
Zmniejszą się przeploty ruchów regionalnych z ruchami dalekimi w skali kraju i Europy. Przeplatanie się tych ruchów o różnym charakterze bywa źródłem nie tylko niewygody, ale i wypadków. Na przykład może zostać rozdzielony ruch Wrocław-Legnica od relacji dalekich wschód-zachód.
Autostrada w dotychczasowym przebiegu jako droga ekspresowa zapewni dobre powiązanie Wrocławia ze Szczecinem przez drogę S3, bez mieszania się z dalekimi ruchami wschód-zachód.
Nowy korytarz rozwiąże narastające problemy komunikacyjne gmin położonych w sąsiedztwie istniejącej A4, w tym m.in. Kątów Wrocławskich.
Żeby jednak przeprowadzić A4 nowym korytarzem na odcinku od węzła A4 Wrocław Wschód do węzła Kostomłoty, trzeba spełnić jeden zasadniczy warunek dla zapewnienia dobrej funkcjonalności układu. A mianowicie - istniejąca autostrada A4 powinna być pozostawiona jako droga krajowa klasy ekspresowej. Tylko pod takim warunkiem razem z nową A4/S5 stworzy silny układ dróg w regionie i tym samym nie pozbawi obecnych jej interesariusz korzyści płynących z usytuowania przy autostradzie i jej węzłach, a zarządców dróg nie obarczy nieadekwatną odpowiedzialnością za zarządzanie.

Przesunięcie A4 na południe od Wrocławia stworzy perspektywy dalszego rozwoju południa wrocławskiego obszaru metropolitalnego, gdzie obecnie coraz trudniej o lokowanie nowych inwestycji. Zaznaczamy, że obecny przebieg A4 na odcinku od węzła Wrocław Wschód do węzła Kostomłoty powinien zostać równolegle z wytyczeniem nowego korytarza A4 zmodernizowany do standardu drogi ekspresowej dla lepszego funkcjonowania całego układu transportowego na południe od Wrocławia. Trzeba też tu wskazać, że konieczne jest przyjęcie nowego przebiegu A4 bezwzględnie w opcji bez poboru opłat na obszarze wrocławskiego obszaru metropolitalnego – na odcinku od węzła Wrocław Wschód do węzła Kostomłoty. Wprowadzenie opłat na odcinku nowego korytarza na południe od Wrocławia mogłoby znacznie ograniczyć korzyści tej inwestycji, pozostawiając największy ruch na węźle w Bielanach oraz Wrocław Wschód bez poprawy ich parametrów.

Ponadto poprowadzenie nowej drogi ekspresowej S5 od przyszłego węzła A4/S8 Olbrachtowice przez północny obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej do węzła S3 w Bolkowie nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych w południowej części aglomeracji wałbrzyskiej. Ruch samochodowy z zachodu na wschód województwa, ale także zjeżdżający z S3 i A4/S5 do Dzierżoniowa, Ząbkowic Śl. i Kłodzka potęgować będzie i tak zakorkowana w tej chwili Świdnica, przez którą przechodzi ważna dla regionu tzw. droga podsudecka DW 382. Dlatego wymogiem staje się przy planowaniu i budowie S5 zaprojektowanie krótkiego łącznika od jednego z przyszłych węzłów S5 w okolicach Świdnicy, który połączy S5 z drogą DW 382.

Zlokalizowanie drogi S5 na północ od podstrefy wałbrzyskiej WSSE stanowi problem logistyczny dla głównych inwestorów w tej części WSSE. Wielokrotnie kierowali oni, w tym Toyota, Ronal, Faurecia, postulaty, aby skrócić trasę dostaw produktów z tych zakładów do centrów dystrybucyjnych na Słowacji i w Czechach. Przejazd na północ po to aby poprzez drogę S3 pojechać na południe, nie tylko nie skraca obecnej trasy dojazdu przez Lubawkę, ale ją wręcz wydłuża o ok. 40-50 km.

Przebieg nowej drogi S5 powinien całościowo rozwiązać poważny problem braku szybkiego i funkcjonalnego połączenia aglomeracji wałbrzyskiej, a szczególnie takich gmin jak Jedlina-Zdrój, Walim, Głuszyca, Mieroszów i Wałbrzych ze stolicą województwa. Obecnie najkrótsze połączenie DK 35 jest całkowicie niewydolne i to nie tylko w czasie weekendów, kiedy mieszkańcy nie tylko Wrocławia szukają atrakcyjnego miejsca do wypoczynku.

W związku z tym, że budowa nowej S5 to perspektywa 11-12 lat, podtrzymujemy nasze wcześniejsze postulaty, zawarte m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2030, pilnej konieczności połączenie aglomeracji wałbrzyskiej z budowaną drogą S3 poprzez tzw. łączniki do węzłów Sady Dolne i Kamienna Góra Ptaszków. Tą sprawą już od kilku lat zajmują się profesjonalne instytucje podległe urzędowi marszałkowskiemu. Z przedstawionych w drodze długotrwałej analizy i po licznych konsultacjach wariantów połączenie obwodnicy Szczawna-Zdroju z węzłem Sady Dolne okazało się nie tylko najtańsze, najkrótsze, ale również prawie nieingerujące w infrastrukturę komunalną. Zwracamy uwagę, że zarówno Wałbrzych, ale również Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice i Boguszów- Gorce bez realizacji tego łącznika pozostaną wykluczone, jeśli chodzi o szybkie i funkcjonalne połączenie z drogą S3 i siecią dróg ekspresowych i autostrad w Polsce.

Alternatywne połączenie aglomeracji wałbrzyskiej, w tym szczególnie gmin Boguszów-Gorce, Wałbrzych, Czarny Bór i Kamienna Góra z drogą S3, przebiega do węzła Ptaszków, powyżej Kamiennej Góry. Takie połączenie jest optymalne nie tylko dla wspomnianych już dużych firm z WSSE - podstrefa Wałbrzych. Drugi łącznik z S3 w znaczący sposób udrożniłby ważną dla południa Dolnego Śląska drogę sudecką w ciągu DW 367, łączącą dwa największe na południu województwa miasta, Jelenią Górę i Wałbrzych. Dodatkowo łącznik ten rozwiązałby skutecznie problem korkowania się północnego wylotu z Kamiennej Góry na skrzyżowaniu DK5 i DW 367.

W dalszej perspektywie postulujemy o zaplanowanie i budowę drogi o wysokich parametrach (np. S) od węzła w Bolkowie do węzła w Krzyżowej np. w przebiegu zbliżonym przedstawionej w ramach konsultacji przez GDDKiA kombinacji IX, co przyczyniłoby się do mocnego ożywienia gospodarczego całego terenu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Jest to jeden z najsłabiej rozwijających się obszarów Dolnego Śląska, z nagromadzeniem problemów społeczno-gospodarczych, słabą infrastrukturą drogową, kilkoma miastami tracącymi funkcje społeczno-gospodarcze (Złotoryja, Jawor, Lwówek Śląski, Bolesławiec, Jelenia Góra). Taki nowy korytarz zlikwiduje także wykluczenie komunikacyjne aglomeracji jeleniogórskiej, dając jej możliwość stworzenia drugiego łącznika (poza modernizowaną DK 3 na odcinku Bolków-Kaczorów), umożliwiającego szybsze wpięcie do sieci dróg ekspresowych, krajowych i zagranicznych.

Podsumowując, zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwania, jakim jest znalezienie odpowiedniego kierunku dla rozwoju dróg szybkiego ruchu na południu Dolnego Śląska, w tym korytarza autostrady A4 i S5, wszyscy jako jej użytkownicy, Państwo jako zarządcy i my jako gospodarze obszarów, przez które przebiega. Zależy nam jednak na równoprawnym rozwoju regionu, poprawie bezpieczeństwa oraz poprawie jej przepustowości.

Jesteśmy przy tym przekonani, że realizacja kombinacji IV, czyli poprowadzenie autostrady A4 w nowym południowym korytarzu na odcinku Wrocław Wschód - Kostomłoty, budowa nowej drogi S5 na odcinku od przyszłego węzła A4/S8 Olbrachtowice przez północny obszar aglomeracji wałbrzyskiej do węzła S3 w Bolkowie, jednoczesne zaplanowanie i budowa łącznika aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem S3 w Bolkowie, budowa łącznika DW 382 z węzłem S5 w okolicach Świdnicy stworzą nowe możliwości planowania rozwoju społeczno-gospodarczego południa Dolnego Śląska i przyczynią się do znaczącego ożywienia gospodarczego obszaru Sudetów i jego przedgórza.

Liczymy na zrozumienie po stronie ministerstw i GDDKiA na przedstawione postulaty i oczekiwania oraz otwarcie na szeroką współpracę przy kolejnych etapach niniejszego projektu – tak żeby te strategiczne rozwiązania były korzystne dla wszystkich stron procesu i żeby efektywnie służyły naszym mieszkańcom.

Biorąc pod uwagę przedstawione postulaty, prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Czy Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA uwzględni przedstawione w niniejszej interpelacji postulaty i zdecyduje o skierowaniu do dalszych prac oraz realizacji wariantu IV przebiegu autostrady A4 i nowej drogi szybkiego ruchu S5 jako najkorzystniejszego dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska?

2. Czy Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA planują pozostawienie dotychczasowego przebiegu autostrady A4 jako drogi krajowej w klasie ekspresowej?

3. Czy Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA zaplanują etapowanie budowy nowego przebiegu autostrady A4 – tak by wpierw powstał nowy południowy odcinek A4 od węzła Wrocław Wschód, przez przyszły węzeł A4/S8 w Olbrachtowicach do węzła A4 Kostomłoty, a potem dopiero rozpoczęła się modernizacja dotychczasowego przebiegu A4?

4. Czy Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA uwzględnią przyjęcie nowego przebiegu autostrady A4 w opcji bez poboru opłat na obszarze wrocławskiego obszaru metropolitalnego – na odcinku od węzła Wrocław Wschód do węzła Kostomłoty?

5. Czy Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA planują w ramach prac związanych z budową A4/S5 w wariancie IV realizację krótkiego łącznika od jednego z przyszłych węzłów S5 w okolicach Świdnicy, który połączy S5 z drogą DW 382?

6. Czy Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA zamierzają wybudować łącznik aglomeracji wałbrzyskiej z węzłem S3 w Bolkowie z wykorzystaniem studium korytarzowego wykonanego przez IRT we Wrocławiu, na linii przebiegu ze Szczawna-Zdrój przez Sady Dolne?

7. Czy Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA planują w najbliższej perspektywie budowę drogi o wysokich parametrach – S, od węzła S3 w Bolkowie do węzła A4 w Krzyżowej, w przebiegu zbliżonym do kombinacji IX, przedstawionej w ramach studium korytarzowego możliwych przebiegów A4/S5?

INTERPELACJA 14439

Zgłaszający: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Zofia Czernow, Monika Wielichowska, Tomasz Siemoniak, Sławomir Jan Piechota, Michał Jaros, Grzegorz Schetyna