Skip to main content

Interpelacja w sprawie określenia podmiotu zatrudniającego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Szanowny Panie Ministrze,

na mocy uchwały Nr – 31-X/2022 Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z dnia 24.02.2022 r. ww. związek podjął decyzję w wejściu w spór zbiorowy i wezwał ministra sprawiedliwości do podjęcia natychmiastowych rokowań zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W odpowiedzi w piśmie z dnia 2 marca 2022 r. (DWOiP-III.07111.2022) Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało ww. związek, że minister sprawiedliwości nie jest stroną sporu zbiorowego w zakresie stosunków służbowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Ministerstwo Sprawiedliwości nie wskazało, kto w jego ocenie powinien być stroną takiego sporu. Powstał zatem problem określenia stron powyżej opisanego sporu zbiorowego. Prawa i interesy zbiorowe pracowników w sporach zbiorowych są reprezentowane przez związki zawodowe. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 123) przepisy ustawy, w których jest mowa o pracownikach, mają odpowiednie zastosowanie do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa m.in. w art. 2 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych. Funkcjonariusze Służby Więziennej, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.) zwanej dalej u.s.w. mają prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. Funkcjonariusze Służby Więziennej mają zatem prawo wszcząć spór zbiorowy. Prawa i interesy pracodawców w sporach zbiorowych mogą być reprezentowane przez właściwe organizacje pracodawców. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie pozostają w stosunku pracy, pozostają oni natomiast w stosunku służbowym. Z tego względu w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Więziennej nie można mówić o pracodawcy, w rozumieniu art. 3 k.p., w doktrynie proponowane jest posługiwanie się w tym zakresie pojęciami „podmiot zatrudniający” lub „służbodawca”. Ustawa o Służbie Więziennej nie zawiera definicji ani wskazania podmiotu zatrudniającego funkcjonariusza. W doktrynie nie ma zgodności co do określenia podmiotu zatrudniającego w służbach militarnych i wskazuje się, że podmiotem zatrudniającym mogą być:

1) określona jednostka organizacyjna, w której funkcjonariusz pełni służbę;

2) państwo;

3) określona formacja obejmująca daną służbę.

Mając na uwadze fakt, że zgodnie z art. 1 u.s.w. Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą ministrowi sprawiedliwości, minister sprawiedliwości jest podmiotem, który powinien jednoznacznie określić kto jest podmiotem zatrudniającym funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz stroną powyżej opisanego sporu zbiorowego.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy ministerstwo planuje zmiany obecnie obowiązujących uregulowań poprzez wprowadzenie do ustawy o Służbie Więziennej jednoznacznego określania podmiotu zatrudniającego funkcjonariuszy Służby Więziennej?

2. Jakie działania podejmie ministerstwo w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej prowadzenia sporu zbiorowego, o którym mowa w uchwale Nr – 31-X/2022 Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z dnia 24.02.2022 r.?

Łączę wyrazy szacunku

Tomasz Lenz
Poseł na Sejm RP

Interpelacja nr 33264

Zgłaszający: Tomasz Lenz, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Urszula Augustyn, Tadeusz Aziewicz, Mateusz Bochenek, Jerzy Borowczak, Małgorzata Chmiel, Janusz Cichoń, Zofia Czernow, Eugeniusz Czykwin, Barbara Dolniak, Joanna Frydrych, Krzysztof Gadowski, Kinga Gajewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Tomasz Głogowski, Rafał Grupiński, Riad Haidar, Agnieszka Hanajczyk, Maria Małgorzata Janyska, Michał Jaros, Joanna Jaśkowiak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Marcin Kierwiński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Ewa Kołodziej, Iwona Maria Kozłowska, Michał Krawczyk, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Henryka Krzywonos-Strycharska, Gabriela Lenartowicz, Katarzyna Lubnauer, Artur Łącki, Magdalena Łośko, Jagna Marczułajtis-Walczak, Rajmund Miller, Aleksander Miszalski, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Arkadiusz Myrcha, Dorota Niedziela, Tomasz Piotr Nowak, Mirosława Nykiel, Tomasz Olichwer, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Paweł Papke, Małgorzata Pępek, Krzysztof Piątkowski, Kazimierz Plocke, Agnieszka Pomaska, Monika Rosa, Jakub Rutnicki, Wojciech Saługa, Grzegorz Schetyna, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Waldemar Sługocki, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Andrzej Szewiński, Adam Szłapka, Tomasz Szymański, Robert Tyszkiewicz, Jarosław Urbaniak, Jarosław Wałęsa, Marta Wcisło, Monika Wielichowska, Ryszard Wilczyński, Mariusz Witczak, Anna Wojciechowska, Witold Zembaczyński, Urszula Zielińska, Piotr Benedykt Zientarski